TRIUMPH MC OWNERS CLUB DENMARK

 

1.1 Klubbens navn er "Triumph MC Owners Club Denmark".

1.2 Klubbens hjemsted er Danmark.

Klubben består af afdelinger. En hovedafdeling og lokale afdelinger. Medlemmerne kan frit tilslutte sig lokale afdelinger, hvor de er oprettet og anerkendt af Klubben.

Nye afdelinger kan stiftes lokalt, og de fleste medlemsaktiviteter foregår her. En ny afdeling kan stiftes med tilslutning fra mindst 20 medlemmer og en mindste afstand til eksisterende afdelinger på 40 km.

1.3 Klubben er en kontingentforening.

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet.

2.1 Klubbens formål er at samle ejere af Triumph-motorcykler, såvel nye som gamle modeller, for gennem fælles møder og arrangementer at udbrede kendskabet til og interessen for mærket.

3.1 Som medlem kan optages enhver ejer af en Triumph motorcykel. Andre Triumph-interesserede kan optages som passive medlemmer uden stemmeret.

3.2 Ethvert medlem er forpligtet til at efterleve bestemmelserne i disse vedtægter. Eksklusion kan foretages af bestyrelsen, men kan indankes for førstkommende generalforsamling.

4.1 Bestyrelsen består af seks medlemmer, der søges fordelt over hele landet, bestående af formand, næstformand, kasserer og tre menige medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

5.1 I lige såvel som i ulige år vælges 3 medlemmer til bestyrelsen, medlemmerne vælges for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Herudover vælges 2 suppleanter for 1 år.

6.1 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i sommerhalvåret (april til september). Indkaldelse skal ske med mindst tre ugers skriftligt varsel. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske med mindst 14 dages varsel når mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt begærer det over for bestyrelsen.

6.2 Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent.
2. Valg af to stemmetællere.
3. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
8. Indkomne forslag.

7.1 Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst tre måneders varsel til et regnskabsårs udgang.

7.2 Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, kan medlemmet efter 3 måneder betragtes som udmeldt.

 

8.1 Opløsning af klubben kan kun ske på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. Til vedtagelse kræves, at mindst 1/3 af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med en majoritet
på 2/3 af de afgivne stemmer.

8.2 Ved opløsning fordeles overskuddet ligeligt blandt indeværende års medlemmer.

§ 9.1 Forslag til vedtægtsændringer skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest to uger før varslet generalforsamling.

9.2 Stemmeret har kun den, der har betalt kontingent.

9.3 Ændringer af klubbens vedtægter kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de tilstedeværende ved en generalforsamling stemmer derfor.